MENU
Hỗ trợ kỹ thuật

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DDNS TRÊN ĐẦU GHI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DDNS TRÊN ĐẦU GHI HDPARAGON

Bước 1: Khai báo DDNS trên đầu ghi hình
Vào phần DDNS trên đầu ghi, khai báo như sau:


DDNS Type: chọn HiDDNS
Server Address: điền vào as.hiddns.com (server cho khách hàng khu vực châu Á) hoặc www.hiddns.com
Domain: là tên miền, trong ví dụ này là nhà cung cấp
Lưu ý quan trọng: Đối với các đầu ghi hình mua từ 6/2015, thì giao diện đăng ký tên miền có một số thay
đổi nhỏ: Cần phải chọn khu vực địa lý Asia -> Vietnam.

Chú ý: Trong phần Network Settings của đầu ghi, phải khai báo đầy đủ Gateway và DNS Server. Nếu
đăng ký qua web không thành công thì hãy đăng ký tên miền trực tiếp tại đầu ghi (qua màn hình Tivi).
Bước 2: Vào trang http://as.hiddns.com hoặc http://www.hiddns.com để tạo tài khoản. Một tài khoản
có thể quản lý nhiều tên miền DDNS.

Ghi chú quan trọng: tên quốc gia phải chọn là Vietnam, nếu chọn sai thì không sửa được!

Bước 3: Enable uPnP trên Modem/router và cấu hình NAT
Nên enable uPnP trên modem/router (nếu có chức năng này) và tiến hành NAT (port forwarding) 3 port
sau: 80, 8000, và 1024 (mặc định). Nên disable DMZ trên router.
Bước 4: Tạo tên miền/địa chỉ trên http://as.hiddns.com (hoặc http://www.hiddns.com)

Ghi chú:
Nếu chưa hoàn tất bước 3 thì có thể
đăng ký tên miền không thành công

Device Name chính là tên miền/địa chỉ của đầu ghi. Trong ví dụ này tên miền là tên nhà cung cấp

Device Serial là số series của đầu ghi, có thể lấy thông tin này trong mục: Mở trang web của đầu ghi, vào
mục Configuration -> Device Information. Nhập dãy số trong ô khoanh tròn màu đỏ.
Http Port: có thể để trống port này, mặc định là 0. Nếu đã đổi port web thì điền port mới vào đây.

Bước 5: Xem camera
+ Cách 1: Xem bằng Web
+ Cách 2: Xem bằng phần mềm quản lý tập trung: Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng tên miền
DDNS của hãng HDPARAGON nên phần khai báo và đăng ký thiết bị đầu ghi có chút thay đổi như sau:
Vào mục Device Management -> Add (chọn HiDDNS)

Trong đó:
+ Nickame: Tùy ý
+ Server Address: as.hiddns.com (hoặc www.hiddns.com)
+ Service Domain Name: Nhập tên miền của đầu ghi
+ Username: admin
+ Password: Mật khẩu của đầu ghi
+ Cách 3: Xem bằng di động: Xem bằng phần mềm Guarding Expert, chỉ cần chú ý phần
đăng ký địa chỉ đầu ghi như sau

Trong đó:
+ Alias: đặt tên bất kỳ
+ Register Mode: HiDDNS
+ Server address: www.hiddns.com
+ Device domain: nhập tên miền

+ Username: admin

+ Password: mật khẩu của đầu ghi

Cuối cùng: Chọn Start live view để xem. Lưu ý, hãy
chuyển chế độ hình ảnh sang Clear để hình ảnh sắc nét


Hổ trợ kỹ thuật : 0949-36-11-37